Record Canonical URI:
http://data.perseus.org/catalog/urn:cts:greekLit:tlg0084

tlg0084

URN:
urn:cts:greekLit:tlg0084
Group name:
Dionysius, Periegetes
Author:
Dionysius Periegetes
 

Works Currently Cataloged

Lithiaca vel lithica (fragmenta)
Orbis Descriptio
Paraphrasis tōn tou Dionysiou ixeutikōn