Record Canonical URI:
http://data.perseus.org/catalog/urn:cts:greekLit:tlg0085.tlg011.opp-grc1

Fragmenta (TGF)

Get to the Text

Find the text:
GoogleBooks
Find the full book:
Open Content Alliance
GoogleBooks

Full Catalog Record

URN:
urn:cts:greekLit:tlg0085.tlg011.opp-grc1
Work:
Fragmenta (TGF)
Textgroup:
tlg0085
Author:
Aeschylus
Editor:
Nauck, August
Language:
Greek, Ancient (to 1453)
Alt title:
Fragmenta
Host title:
Tragicorum graecorum fragmenta
Publisher:
Teubner
Place publ:
Leipzig
Date publ:
1889
Edition:
Ed. 2.
Phys descr:
print, xxvi, 1022 p.
Pages:
1-128
Word count:
8832
Table of cont:
Athamas (pg. 1-4) -- Aiguptioi (pg. 4) -- Aitnaiai (pg. 4-6) -- Alkmene (pg. 6) -- Amumone (pg. 6-7) -- Apgeioi (pg. 7-8) -- Argo (pg. 8-9) -- Atalanth (pg. 9) -- Bakchai (pg. 9) -- Bassarai (pg. 9-10) -- Glaukoi (pg. 10) -- Glaukos Pontios (pg. 11-13) -- Glaukos Pontnieus (pg. 13-15) -- Danaides (pg. 15-17) -- Dionusou Trophoi (pg. 17-18) -- Hektoros Lutra v. Phruges Eleusinioi (pg. 18-19) -- Europe v. Kares Hedonoi (pg. 19-23) -- Heliades (pg. 23-25) -- Herakleidai (pg. 25-26) -- Thalamopoioi (pg. 26) -- Theoroi E Isthmiastai (pg. 26-27) -- Thrissai (pg. 27-28) -- Iereiai (pg. 28-29) -- Ixion (pg. 29-30) -- Isthmiastai v. Theroi Iphigeneia (pg. 31) -- Kaberoi (pg. 31-32) -- Kallisto (pg. 32) -- Kares E Europe (pg. 32-35) -- Kerkuoh Saturikos (pg. 35-36) -- Kerukes Saturoi (pg. 36-37) -- Kirke Saturike (pg. 37-38) -- Kressai (pg. 38-39) -- Leon Saturikos (pg. 40) -- Lemnioi (pg. 40) -- Lukourgos Saturikos (pg. 40-41) -- Lutra v Phruges Memnon (pg. 41-42) -- Murmidones (pg. 42-47) -- Musoi (pg. 47-48) -- Neaniskoi (pg. 48-49) -- Nemea (pg. 49) -- Nereides (pg. 49-50) -- Niobe (pg. 50-55) -- Xantriai (pg. 55-56) -- Oidipous (pg. 57) -- Oplon Krisis (pg. 57-58) -- Ostologoi (pg. 58-59) -- Palamedes (pg. 59-60) -- Pentheus (pg. 60-61) -- Perraibides (pg. 61) -- Penelope (pg. 61-62) -- Poludektes (pg. 62) -- Promethes (pg. 62-63) -- Prometheus Luomenos (pg. 63-68) -- Prometheus Purkaeus (pg. 68-69) -- Prometheus Purphoros (pg. 69-70) -- Proteus Saturikos (pg. 70-72) -- Salaminiai (pg. 72-73) -- Semele E Hyrophoroi (pg. 73-74) -- Sisuphos Drapetes et Petrokuliestes (pg. 74-76) -- Sphigx Saturike (pg. 76) -- Tedephos (pg. 76-77) -- Toxotides (pg. 77-79) -- Trophoi v. Dionusos Trophoi Upsipule (pg. 79) -- Philoktetes (pg. 79-83) -- Phorkides (pg. 83) -- Phruges E Hektoros Lutra (pg. 84-87) -- Phrugioi (pg. 87) -- Psuchagogoi (pg. 87-88) -- Psuchostasia (pg. 88-89) -- Oreithuia (pg. 89) -- Incertarum Fabularum Fragmenta (pg. 90-124) -- Fragmenta Dubia et Spuria (pg. 125-128)
Subjects:
Greek drama (Tragedy)
Host catalog records:
LC Permalink
WorldCat
Open Library